Bộ đo lưu lượng không khí LZM-4T

buidingBộ đo lưu lượng không khí LZM-4T :
0.1-1L/min 0.2-2L/min 0.3-3L/min 0.5-5L/min 1-10L/min

       Bộ đo lưu lượng không khí LZM-4T

buidingBộ đo lưu lượng không khí LZM-4T :
0.1-1L/min

       Bộ đo lưu lượng không khí LZM-4T

buidingBộ đo lưu lượng không khí LZM-4T :
0.3-3L/min 

       Bộ đo lưu lượng không khí LZM-4T

buidingBộ đo lưu lượng không khí LZM-4T :
1-10L/min

      Bộ đo lưu lượng không khí LZM-4T

buidingBộ đo lưu lượng không khí LZM-4T :
0.5~5L/min