Lưu lượng kế LZM-8M

buidingLưu lượng kế LZM-8M dùng cho Air lưu lượng: 100-1000mL/min 0.3-3L/min 0.5-5L/min 1-10L/min 2-20L/min 2-25L/min

              Lưu lượng kế LZM-8M

buidingLưu lượng kế LZM-8M dùng cho Air lưu lượng: 0,3 ~ 3L / phút

              Lưu lượng kế LZM-8M

buidingLưu lượng kế LZM-8M dùng cho Air lưu lượng: 0,5 ~ 5L / phút

              Lưu lượng kế LZM-8M

buidingLưu lượng kế LZM-8M dùng cho Air lưu lượng: 100 ~ 1000mL

              Lưu lượng kế LZM-8M

buidingLưu lượng kế LZM-8M dùng cho Air lưu lượng: 2 ~ 20L 

              Lưu lượng kế LZM-8M

buidingLưu lượng kế LZM-8M dùng cho Air lưu lượng: 2 ~ 25L / phút