Lưu lượng kế LZM-9T Air

buidingLưu lượng kế LZM-9T đo khí ( Air ):
10-100L/h 60-600L/h

              Lưu lượng kế LZM-9T Air

buidingLưu lượng kế LZM-9T đo khí ( Air ):
16-160L/h 100-1000L/h 25-250L/h

              Lưu lượng kế LZM-9T Air

buidingLưu lượng kế LZM-9T đo khí ( Air ):
30-300L/h 40-400L/h 50-500L/h