Tia nước khí-lỏng phản lực S-25

buidingTia nước khí-lỏng phản lực S-25 bằng thủy tinh: 1/2", 3/4", 1"

         Tia nước khí-lỏng phản lực S-25

buidingTia nước khí-lỏng phản lực S-25 bằng thủy tinh: 1/2", 3/4", 1"

         Tia nước khí-lỏng phản lực S-15

buidingTia nước khí-lỏng phản lực S-155 bằng thủy tinh: 1/2", 3/4", 1"