Bộ lọc kiểu chữ Y uPVC

buidingBộ lọc kiểu chữ Y uPVC chống ăn mòn, khớp nối nhanh:
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

              Bộ lọc kiểu chữ Y uPVC

buidingBộ lọc kiểu chữ Y uPVC chống ăn mòn, khớp nối nhanh:
DN20 Đường kính ống 25mm

              Bộ lọc kiểu chữ Y uPVC

buidingBộ lọc kiểu chữ Y uPVC chống ăn mòn, khớp nối nhanh:
DN40 đường kính ống 50mm

              Bộ lọc kiểu chữ Y uPVC

buidingBộ lọc kiểu chữ Y uPVC chống ăn mòn, khớp nối nhanh:
DN32 đường kính ống 40mm

              Bộ lọc kiểu chữ Y uPVC

buidingBộ lọc kiểu chữ Y uPVC chống ăn mòn, khớp nối nhanh:
DN50 đường kính ống 63mm

              Bộ lọc kiểu chữ Y uPVC

buidingBộ lọc kiểu chữ Y uPVC chống ăn mòn, khớp nối nhanh:
DN15 đường kính ống 20mm