Lưu lượng kế chất lỏng LZM-10G

buidingBộ Lưu lượng kế chất lỏng LZM-10G: 1.8-18LPM 0.1-1GPM 0.2-2GPM 0.5-5GPM 1-7LPM 0.5-4LPM

        Lưu lượng kế chất lỏng LZM-10G

buidingBộ Lưu lượng kế chất lỏng LZM-10G:
0.1-1GPM/0.5-4LPM 0.2-2GPM/1-7LPM 0.5-5GPM/1.8-18LPM

        Lưu lượng kế chất lỏng LZM-10G

buidingBộ Lưu lượng kế chất lỏng LZM-10G: 0.1-1GPM 0.2-2GPM 0.5-5GPM 0.5-4LPM 1-7LPM 1.8-18LPM