Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.8-8m3/h 1-10m3/h 1.6-16m3/h 2.5-25m3/h 4-40m3/h

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.1-0.8GPM/0.2-3LPM 0.5-5GPM/2-18LPM 0.05-0.5GPM/0.2-2LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.1-1GPM/0.5-4LPM 0.2-2GPM/1-7LPM 0.3-3GPM/1-11LPM 

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.1-1GPM/0.5-4LPM 0.2-2GPM/1-7LPM 0.3-3GPM/1-11LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.1-0.8GPM/0.2-3LPM 0.5-5GPM/2-18LPM 0.05-0.5GPM/0.2-2LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.05-0.5GPM/0.18-1.8LPM 0.1-1GPM/0.5-4LPM 0.2-2GPM/1-7LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.2-2.5GPM/1-9LPM 0.5-5GPM/1.8-18LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.05-0.5GPM/0.18-1.8LPM 0.1-1GPM/0.5-4LPM 1-8GPM/3-30LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.2-2GPM/1-7LPM 0.2-2.5GPM/1-9LPM 0.5-5GPM/1.8-18LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0,1-1GPM / 0,5-4LPM (nước) 0,2-2GPM / 1-7LPM (nước) 0,5-5GPM / 1,8-18LPM (nước)

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 6-60L/min 1-10m3/h 1.6-16m3/h 2.5-25m3/h 0.8-8m3/h

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.2-2GPM/1-7LPM 0.5-5GPM/2-18LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.1-1GPM 1.8-18LPM 0.2-2GPM 3-30LPM 0.5-5GPM 1-8GPM 0.5-4LPM 1-7LPM

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.1-1GPM/0.5-4LPM 0.2-2GPM/1-7LPM 0.3-3GPM/1-11LPM 

              Lưu lượng kế khí LZM-15G

buidingBộ đo Lưu lượng kế khí LZM-15G: 0.1-0.8GPM/0.2-3LPM 0.5-5GPM/2-18LPM 0.05-0.5GPM/0.2-2LPM