Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 0.1-0.5GPM 0.5-2LPM 0.1-1GPM 1-4LPM 0.2-2GPM 1-7LPM 1-5GPM 

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 2-18LPM 0.3-3GPM 1-11LPM 10-100LPH 16-160LPH

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 0.05-0.5GPM/0.2-2LPM 25-250LPH 0.1-1GPM/0.5-4LPM 0.2-2GPM/1-7LPM

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 0.05-0.5GPM/0.2-2LPM 25-250LPH 0.1-1GPM/0.5-4LPM

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 0.2-2GPM/1-7LPM 1-11LPM 0.3-3GPM/1-11LPM

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 2-18LPM 0.5-5GPM/2-18LPM 10-100LPH 16-160LPH

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 0.3-3GPM/1-11LPM 0.025-0.25GPM/0.1-1LPM 0.5-5GPM/2-18LPM 10-100LPH 16-160LPH

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 1-10m³ / h khối / giờ 0,16-1,6m³ / h khối / giờ 48-480LPM 0,1-1m³ / h khối / giờ 

              Lưu lượng nước LZM-15

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-15: 1,6-16m³ / h khối / giờ 0,8-8m³ / h khối / giờ 72-720LPM 0,25-2,5m³ / h khối / giờ 2,5-25m³ / h