Lưu lượng kế chất lỏng LZM-20G

buidingBộ đo Lưu lượng kế chất lỏng LZM-20G: 1-10GPM/4-36LPM

        Lưu lượng kế chất lỏng LZM-20G

buidingBộ đo Lưu lượng kế chất lỏng LZM-20G: 1-10GPM/4-36LPM 1.5-15GPM/5-55LPM  4-40m³/h 6-60m³/h

        Lưu lượng kế chất lỏng LZM-20G

buidingBộ đo Lưu lượng kế chất lỏng LZM-20G: 6-60m3/h 10-100m3/h 16-160m3/h 25-250m3/h 1-10GPM/4-36LPM 2-20GPM/10-70LPM