Lưu lượng nước LZM-25T

buidingBộ Lưu lượng nước LZM-25T: 1-10GPM/5-35LPM 3-20GPM/10-70LPM

              Lưu lượng nước LZM-25T

buidingBộ Lưu lượng nước LZM-25T: 2-14GPM/10-50LPM 8-30GPM/40-120LPM

              Lưu lượng nước LZM-25T

buidingBộ Lưu lượng nước LZM-25T: 10-40GPM/40-160LPM 10-35GPM/40-140LPM