Lưu lượng chất lỏng LZT-25

buidingBộ đo Lưu lượng chất lỏng LZT-25: 1-10GPM/5-35LPM 2-20GPM/10-70LPM

            Lưu lượng chất lỏng LZT-25

buidingBộ đo Lưu lượng chất lỏng LZT-25: 5-35GPM/30-130LPM 4-40GPM/15-150LPM

            Lưu lượng chất lỏng LZT-25

buidingBộ đo Lưu lượng chất lỏng LZT-25: 5-45GPM/20-170LPM 2.5-25GPM/10-100LPM