Lưu lượng kế nước LZM-40G

buidingBộ đo Lưu lượng kế nước LZM-40G: 4-40GPM 30-300LPM 6-60GPM 50-350LPM 8-80GPM 10-100GPM 15-150LPM 22-220LPM

            Lưu lượng kế nước LZM-40G

buidingBộ đo Lưu lượng kế nước LZM-40G: 6-60GPM/22-220LPM 4-40GPM/15-150LPM 8-80GPM/30-300LPM 10-100GPM/50-400LPM

            Lưu lượng kế nước LZM-40G

buidingBộ đo Lưu lượng kế nước LZM-40G: 4-40GPM/15-150LPM 6-60GPM/22-220LPM 8-80GPM/30-300LPM 10-100GPM/50-400LPM