Lưu lượng nước LZM-50

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-50: 10-60GPM 100-350LPM 20-80GPM

              Lưu lượng nước LZM-50

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-50: 100-550LPM 25-100GPM 30-150GPM

              Lưu lượng nước LZM-50

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZM-50: 20-220LPM 70-300LPM 10-50GPM 50-190GPM