Lưu lượng nước LZS-125

buidingBộ đo lưu lượng nước , lưu lượng lớn kiểu mặt bích mã LZS-125: 12-120T 15-150T

              Lưu lượng nước LZS-125

buidingBộ đo lưu lượng nước , lưu lượng lớn kiểu mặt bích mã LZS-125: 18-180T

              Lưu lượng nước LZS-125

buidingBộ đo lưu lượng nước , lưu lượng lớn kiểu mặt bích mã LZS-125: 20-200T