Lưu lượng nước LZS-150

buidingBộ đo lưu lượng nước , lưu lượng lớn kiểu mặt bích mã LZS-150: 25-150T

              Lưu lượng nước LZS-150

buidingBộ đo lưu lượng nước , lưu lượng lớn kiểu mặt bích mã LZS-150: 25-180T

              Lưu lượng nước LZS-150

buidingBộ đo lưu lượng nước , lưu lượng lớn kiểu mặt bích mã LZS-150: 25-200T