Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: Ống dài 60-600L / h Ống dài 250-2500L / h Ống ngắn 60-600L / h 250-2500L / h

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: ống ngắn 100-1000L / h ống dài Ống dài 300-3000L / h 100-1000L / h ống ngắn

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: Ống dài 160-1600L / h 160-1600L / h ống ngắn Ống ngắn 300-3000L / h

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: Ống dài 0,1-1m³ / h Ống dài 0,25-2,5m³ / h Ống ngắn 2-10GPM / 4-40LPM

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo Kết nối ren trong

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: 100-1000L / h

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: 0,25-2,5 mét khối
0.25-2.5m3/h 0.3-3m3/h

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: 300-3000L / h Đường kính ống 32mm
1-10GPM 4-40LPM

              Lưu lượng kế nước LZS-25

buidingLưu lượng kế nước LZS-25 ống 32mm dãy đo: Ống dài 0,1-1m3 / h Ống dài 0,25-2,5m3 / h