Lưu lượng kế chất lỏng LZS

buidingLưu lượng kế chất lỏng LZS-32: 0.4-4m3/h

           Lưu lượng kế chất lỏng LZS

buidingLưu lượng kế chất lỏng LZS-32: 0.6-6m3/h

           Lưu lượng kế chất lỏng LZS

buidingLưu lượng kế chất lỏng LZS-32: 1-10m3/h

           Lưu lượng kế chất lỏng LZS

buidingLưu lượng kế chất lỏng LZS-32: ống ngắn 0.4-4m3/h

           Lưu lượng kế chất lỏng LZS

buidingLưu lượng kế chất lỏng LZS-32: ống ngắn 0.6-6m3/h

           Lưu lượng kế chất lỏng LZS

buidingLưu lượng kế chất lỏng LZS-32: ống ngắn 1-10m3/h

           Lưu lượng kế chất lỏng LZS

buidingLưu lượng kế chất lỏng LZS-32: 40-340L / h phi 25mm