Lưu lượng nước LZS-65

buidingBộ đo lưu lượng nước LZS-65 Đường kính ống 75mm: 5-25m³/h 1-10m3/h 12-60m³/h 1.6-16m3/h 8-40m3/h

              Lưu lượng nước LZS-65

buidingBộ đo lưu lượng nước LZS-65 Đường kính ống 75mm: 8-40m3 / h 1-10m3 / h 12-60m3 / h 1,6-16m3 / h

              Lưu lượng nước LZS-65

buidingBộ đo lưu lượng nước LZS-65 Đường kính ống 75mm: 5-25m3/h 8-40m3/h 1-10m3/h 12-60m3/h 1.6-16m3/h

              Lưu lượng nước LZS-65

buidingBộ đo lưu lượng nước LZS-65 Đường kính ống 75mm: 2-16T 2,5-25T 10-40T 12-60T