Lưu lượng kế nước LZS-80

buidingBộ Lưu lượng kế nước nhựa mặt bích LZS-80 đo Lưu lượng nước thải :  5-25m3/h 

              Lưu lượng kế nước LZS-80

buidingBộ Lưu lượng kế nước nhựa mặt bích LZS-80 đo Lưu lượng nước thải : 8-40m3/h 12-60m3/h

              Lưu lượng kế nước LZS-80

buidingBộ Lưu lượng kế nước nhựa mặt bích LZS-80 đo Lưu lượng nước thải : 12-80m3/h

              Lưu lượng kế nước LZS-80

buidingBộ Lưu lượng kế nước nhựa mặt bích LZS-80 đo Lưu lượng nước thải : 3-16m³/h 5-25m³/h

              Lưu lượng kế nước LZS-80

buidingBộ Lưu lượng kế nước nhựa mặt bích LZS-80 đo Lưu lượng nước thải : 8-40m³/h 12-60m³/h

              Lưu lượng kế nước LZS-80

buidingBộ Lưu lượng kế nước nhựa mặt bích LZS-80 đo Lưu lượng nước thải : 12-80m³/h