Nam châm cường độ cao

buidingNam châm đất hiếm
hình chữ nhật cường độ cao N42: 100*100*20 | 100*100*25 | 100*100*50 | 150*50*20 | 200*100*20 | 200*100*40

               Nam châm cường độ cao

buidingNam châm đất hiếm
hình chữ nhật cường độ cao N52 : có thể tăng độ dày, tăng độ từ tính

               Nam châm cường độ cao

buidingNam châm đất hiếm
hình chữ nhật cường độ cao , có lỗ

               Nam châm cường độ cao

buidingNam châm đất hiếm
hình chữ nhật cường độ cao N45: 80*60*17

               Nam châm cường độ cao

buidingNam châm đất hiếm
hình chữ nhật cường độ cao 100*50*20

               Nam châm cường độ cao

buidingNam châm đất hiếm
dùng tách sắt ra khỏi bột, được đặt trong phiễu .