Nam châm băng tải

buidingNam châm băng tải size 40*30*20 cm

               Nam châm băng tải

buidingNam châm băng tải size 50*30*20 cm

               Nam châm băng tải

buidingNam châm băng tải size 60*30*20 cm

Nam châm phi 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38

buidingNam châm ống dài 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000

Nam châm phi 8000 | 10000 | 12000|

buidingNam châm nhiều ống: 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 ống

Nam châm phi 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38

buidingNam châm gia công theo yêu cầu riêng dùng cho: Bột, chất lỏng ...