Nam châm băng tải

buidingNam châm băng tải size 40*30*20 cm

               Nam châm băng tải

buidingNam châm băng tải size 50*30*20 cm

               Nam châm băng tải

buidingNam châm băng tải size 60*30*20 cm