Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D10*2mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D10*5mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D20*3mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC loại vuông có lỗ - thép tấm 50*50*17.5

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC hình chữ nhật 20*10*3

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D10*5mm - có lỗ

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D10*10mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D6*8mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC loại vuông 50*50*10mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D40*10mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D6*10mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC loại vuông 50*50*10mm

               Nam châm đất hiếm

buidingNam châm đất hiếm chịu nhiệt
350oC D30*10-6 mm