Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn JDB 6 8 10 12 13 15 16 18 20 

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB100 * 120 * 30/0/50/60/70/80/90/100/120/140

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB20 * 25 * 15/20/25/30/35/40

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB32 * 42 * 20/30/40 / 50GGBW32

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB17 * 23 * 12/15/20/25/30

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU4-6 / 8

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB70 * 85 * 20/30/40/50/60/70/80/90/100/120

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB50 * 70 * 30/40/50/60/65/70/80/90/100

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB25 * 30 * 15/20/25/30/35/40 

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU16 * 20 * 10/12/15/16/20/25/30/35 / 40JDB

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU50 * 55 * 30/35/40/50/60/70/80/100

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU30 * 34 * 12/15/20/25/30/35/40/50/60

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU12 * 15 * 10/12/15/20/25 / 30JDB 

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU15 * 18 * 10/15/20/25/30

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB 45 * 60 * 40/50/60 // 70/80

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB80 * 95 * 40/50/60/70/80/90/100/110/120

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU6 * 8 * 8/10/12/15/16/20

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
 LM4 / 8/10/12/13/16/20/25/30/35/40/50/60

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB80 * 90 * 30/40/50/60/70/80/90/100 

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU8 * 10 * 8/10/12/15/16/20

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
MPBZU5 * 7 * 8/10/12/15

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB 22 * ​​30 * 10/12/15/20/25/30/40/50/60

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB80 * 100 * 25/30/40/50/60/70/80/90/100/120

                  Bạc tự bôi trơn

buiding
Bạc tự bội trơn
JDB5 * 9 * 8/10/12/15

1

2

3

4