Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: GH201

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: GH201A

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: CH201B

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: GH201C

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: GH225D

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: CH201L

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: GH225DI

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: GH225DHB

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: 40324

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: 40324SS

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: 40334

               Toggle clamps - Kẹp định vị

buidingKẹp định vị
loại Kẹp nhanh bằng thép không gỉ: 40334SS