Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
φ3 mm dài 1 mét, 6 * 6mm / Met, 8 * 8mm / Met, 10 * 10mm / Met

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
12 * 12mm / Met, 14 * 14mm / Met, 16 * 16mm / Met, 18 * 18mm / Met

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung: 20 * 20mm / Met,

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
22 * 22mm / Met, 25 * 25mm / Met, 30 * 30mm / Met

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
35 * 35mm / Met, 40 * 40mm / Met, 50 * 50mm / Met

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
Vòng φ6mm / Met, φ8mm / Met,  φ10mm / Met, φ12mm / Met

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
φ14mm / Met, φ16mm / Met,

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
Vòng φ18mm / Met,

              Dây chèn cửa lò nung 1260°C

buidingDây chèn cửa lò nung:
Vòng φ20mm / Met, φ25mm / Met

Dây chèn cửa lò nung

 

buiding


1

2