buiding
 
 

           Béc phun dạng mỏ vịt phẳng

 

2 points (1/4) 3 points (3/8) 4 points (1/2) 
6 points (3/4) 1 points (1)  
     
     

           Béc phun dạng mỏ vịt phẳng

Quy cách Đường kính ren Kích thước miệng thổi Khe hở miệng thổi
1 point 1/8 DN6
9.5mm
15 mm
1mm/2mm/3mm
2 points 1/4 DN8
12.8mm
19mm
1mm/2mm/3mm
3 points 3/8 DN10 
16mm 
 23mm
1mm/2mm/3mm 
4 points 1/2 DN15 
 20mm
30mm 
1mm/2mm/3mm 
 6 point 3/4 DN20
 26mm
39mm 
2mm/3mm 
1 inch  DN25
32mm 
 50mm
2mm/3mm