Béc phun hỗn hợp nhiều đầu

buiding

               Béc phun hỗn hợp

buiding