Béc phun xoắn ốc

buiding

               Béc phun xoắn ốc

buiding

               Béc phun xoắn ốc

buiding

               Màng bơm dầu 308

buiding
Màng bơm dầu 308

Súng phun sơn nước tự động WA-200 3.0 4.0

buiding
Súng phun sơn nước tự động cỡ nòng: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm
WA-200 3.0 4.0

       Súng phun sơn nước tự động ST-8

buiding
Súng phun sơn nước tự động ST-8 hãng
7-UPST Taiwan lỗ phun: 0.5mm, 1.0mm, 1.3mm, 2.0mm

Phụ kiện nắp súng phun tự động WA-101

buiding
Phụ kiện nắp súng phun tự động WA-101 cỡ nòng: 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm

 Phụ kiện, nắp súng phun tự động WA-200

buiding
Nắp súng phun tự động WA-200 cỡ nòng:
W-200-G2P 1.2mm, W-200-K2 1.5mm, W-200-R2 2.0mm, W-200-W1 2.5mm, W-200-30

               Cốc đo độ nhớt LND-3

buiding
Cốc đo độ nhớt LND-3

              Súng phun sơn W-77

buiding
Súng phun sơn W-77 cao cấp lỗ phun: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

        Súng phun sơn áp lực W-71-31S

buiding
Súng phun sơn áp lực W-71-31S cõ nòng: 1.0mm, 1.8mm, 1.3mm, 1.5mm

               Súng phun sơn Prada ST-8

buiding
Súng phun sơn Prada ST-8
cỡ nòng: 0.5mm, 1.0mm, 1.3mm, 1.0mm, 1.3mm, 2.0mm

        Súng phun sơn tự động WRA-101

buiding
Súng phun sơn tự động WRA-101
lỗ phun : 0.8mm, 1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm

Súng phun tự động WA-101/200 LPA-101/200

buiding
Súng phun tự động WA-101/200 LPA-101/200 với núm điều chỉnh lượng dầu tinh chỉnh màu xanh lam chính xác

   Phụ kiện súng phun sơn tự động

buiding
Phụ kiện súng phun sơn tự động
WRA-200 1.2m, LRA-200 1.2mm

   Phụ kiện súng phun tự động WA-200

buiding
Phụ kiện súng phun tự động WA-200
cỡ nòng: 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9