buiding
 
 

           Béc phun thổi bằng nhựa

 

1/4 inch (2 điểm mở rộng) 3/8 inch (3 điểm mở rộng) 1/2 inch (4 điểm mở rộng)