Co hàn dập công nghiệp góc 90 độ

buidingCo hàn dập công nghiệp góc 90 độ thép không gỉ 304
304Φ32*4 304Φ34*4 304Φ38*4 304Φ42*4 304Φ45*4 304Φ48*4 304Φ51*4 304Φ57*4 304Φ60*4 304Φ76*4

        Co hàn dập công nghiệp góc 90 độ

buidingCo hàn dập công nghiệp góc 90 độ thép không gỉ 304
304Φ89*4 304Φ108*4 304Φ114*4 304Φ133*4 304Φ140*4 304Φ159*4 304Φ168*4 

        Co hàn dập công nghiệp góc 90 độ

buidingCo hàn dập công nghiệp góc 90 độ thép không gỉ 304Φ219*4 304Φ273*4 304Φ325*4 304Φ377*6 304Φ426*6 304Φ273*6

        Phụ kiện bịt ống thép 304 2mm

buidingPhụ kiện bịt ống thép 304 2mm
Φ32*2 Φ38*2 Φ45*2 Φ51*2 Φ57*2 Φ63*2 Φ76*2 Φ89*2 Φ102*2 Φ108*2 Φ114*2

        Phụ kiện bịt ống thép 304 2mm

buidingPhụ kiện bịt ống thép 304 2mm
Φ32*2 Φ133*2 Φ159*2 Φ168*2 DN200*2 Φ219*2 DN250*2 Φ273*2 DN300*2 Φ325*2 DN350*2 DN400*2 Φ426*2 DN450*2

        Phụ kiện ống giảm thép 304

buidingPhụ kiện ống giảm thép 304
25*20 32*25 32*20 27*22 34*27 34*22 42*38 42*22 57*25 57*32 57*38 57*45

        Phụ kiện ống giảm thép 304

buidingPhụ kiện ống giảm thép 304
60*27 60*34 60*57 51*48 51*22 76*38 76*45 48*42 48*22 45*38 45*22 27*18

        Phụ kiện ống giảm thép 304

buidingPhụ kiện ống giảm thép 304
Φ108*89 Φ108*76 Φ108*57 Φ114*89 Φ114*57 Φ133*108 Φ133*89 Φ133*76 Φ159*133 Φ159*108

        Phụ kiện ống giảm thép 304

buidingPhụ kiện ống giảm thép 304
Φ159*89 Φ159*76 Φ159*57 Φ219*159 Φ219*133 Φ219*108 Φ325*273 Φ325*159 Φ273*219 Φ377*273 273*7*219*6 273*7*108*6

        Phụ kiện T hàn dập thép 304

buidingPhụ kiện T hàn dập thép 304
Φ18*2/20*2/22.2 Φ25*2.5 Φ27*2.5 Φ32*3 Φ34*3 Φ38*3 Φ42*3 Φ45*3 Φ48*3

        Phụ kiện T hàn dập thép 304

buidingPhụ kiện T hàn dập thép 304
Φ51*3 Φ57*3 Φ60*3 Φ76*3 Φ89*3 Φ108*3 Φ114*3 Φ133*3 Φ140*4 Φ159*3 Φ168*3 Φ219*4 Φ273*4 Φ325*4

        Phụ kiện co 45 độ dập hàn

buidingPhụ kiện co 45 độ dập hàn thép không gỉ 304 304 Φ45*3 304 Φ48*3 304 Φ57*3 304 Φ60*3 304 Φ76*3 304 Φ76*4 304 Φ89*3 304 Φ89*4 304 Φ108*3

        Phụ kiện co 45 độ dập hàn

buidingPhụ kiện co 45 độ dập hàn thép không gỉ 304 Φ108*4 Φ114*3 Φ114*4 Φ133*3 Φ133*4 Φ159*3 Φ159*4 Φ219*3 Φ219*4 Φ273*4 Φ273*5 DN1600*12

        Phụ kiện co 90 độ dập hàn

buidingPhụ kiện co 90 độ dập hàn thép không gỉ 316 Φ20*2 Φ25*2.5 Φ32*3 Φ45*3 Φ51*3 Φ57*3 Φ60*3 Φ76*3 Φ89*3 Φ108*3

        Phụ kiện co 90 độ dập hàn

buidingPhụ kiện co 90 độ dập hàn thép không gỉ 316
Φ114*3 Φ133*3 Φ140*3 Φ159*3 Φ168*3 Φ219*4 Φ48*3 Φ42*3 Φ38*3

        Phụ kiện nối ống ren ngoài

buidingPhụ kiện nối ống ren ngoài thép không gỉ 316 vi sinh
DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

        Phụ kiện nối ống kiểu hàn

buidingPhụ kiện nối ống kiểu hàn thép không gỉ 316
Φ20*2 Φ25*2.5 Φ27*2.5 Φ32*3 Φ34*3 Φ38*3 Φ42*3 Φ45*3

        Phụ kiện nối ống kiểu hàn

buidingPhụ kiện nối ống kiểu hàn thép không gỉ 316
Φ48*3 Φ57*3 Φ60*3 Φ76*3 Φ89*3 Φ108*3 Φ114*3 Φ133*3 Φ140*4 Φ159*4 Φ168*4 Φ219*4 Φ273*4 Φ325*4

        Phụ kiện nắp bồn - tank

buidingPhụ kiện nắp bồn - tank thép không gỉ 304
DN300*3 DN400*3 DN500*3 DN650*3

        Phụ kiện co 180 độ vi sinh

buidingPhụ kiện co 180 độ vi sinh
thép không gỉ 304 Φ25*2 304 Φ27*2 304 Φ32*3 304 Φ34*3 304 Φ38*3 304

        Phụ kiện co 180 độ vi sinh

buidingPhụ kiện co 180 độ vi sinh
thép không gỉ 304 Φ42*3 304 Φ45*3 304 Φ48*3 304 Φ57*3 304 Φ60*3 304 Φ76*3 304 Φ89*3 304 Φ108*4 304 Φ114*4 304 Φ133*4

      Phụ kiện mặt bích bằng thép 304

buidingPhụ kiện mặt bích bằng thép không gỉ 304
φ20*2 φ25*2 φ32*3 φ38*3 φ45*3 φ48*3 φ57*3 φ60*3 φ76*3 φ89*3

      Phụ kiện mặt bích bằng thép 304

buidingPhụ kiện mặt bích bằng thép không gỉ 304
φ108*3 φ114*3 φ133*3 φ159*3 φ168*4 φ219*4 φ219*6 φ273*6 φ34*3 φ42*3 φ140*3

      Phụ kiện nối ống T giảm thép 304

buidingPhụ kiện nối ống T giảm thép 304 Φ34*21*2.5 Φ48*34*3 Φ45*34*3 Φ42*34*3 Φ57*45*3 Φ57*38*3 Φ60*45*3 Φ76*60*3 Φ89*76*3 Φ89*45*3

      Phụ kiện nối ống T giảm thép 304

buidingPhụ kiện nối ống T giảm thép 304 Φ108*89*3 Φ114*108*3 Φ133*108*3 Φ159*133*3 Φ140*133*3 Φ168*133*3 Φ219*159*4 Φ325*273*4 Φ273*168*4 Φ38*32*3 Φ32*25*2