Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh Φ19 * 16 - 50.5 * - 50.5 Φ25 * 19 - 50.5 * - 50.5 Φ32 * 25 - 50.5 * - 50.5 Φ32 * 19 - 50.5 * - 50.5 Φ38 * 32 - 50.5 * - 50.5 -38 * 25 - 50.5 * - 50.5 

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh Φ45 * 38 - 64 * - 50.5 Φ45 * 32 - 64 * - 50.5 -45 * 25- 64 * - 50.5 Φ51 * 38 - 64 * - 50.5 Φ51 * 32 - 64 * - 50.5 Φ51 * 25 - 64 * - 50.5 Φ57 * 51 - 77.5 * - 64

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh Φ57 * 45 -77.5 * - 64 Φ57 * 38 - 77.5 * - 50.5 Φ57 * 32 - 77.5 * - 50.5 Φ63 * 51 - 77.5 * - 64 - 63 * 45 - 77.5 * - 64

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh Φ63 * 38- 77.5 - 50.5 Φ63 * 32 - 77.5 * - 50.5 Φ25 * 19 - 50,5 * 34 Φ19 * 12.7 - 50.5 * 25 -32 * 25- 50.5 * 34 -38 * 32 - 50,5 * 40

 Phụ kiện giảm ống thép 304 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ19 * 16 Φ25 * 19 Φ32 * 25 Φ32 * 19 Φ38 * 32 Φ38 * 25 Φ38 * 19 Φ45 * 32 45 * 38 Φ45 * 25 Φ45 * 19

 Phụ kiện giảm ống thép 304 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ51 * 45 Φ51 * 38 Φ51 * 32 Φ51 * 25 Φ51 * 19 F57 * 51 Φ57 * 45 F57 * 38/57 * 32 Φ63 * 57 Φ63 * 51

 Phụ kiện giảm ống thép 304 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ63 * 45 Φ63 * 38/63 * 32 F76 * 63/76 * 57 F76 * 51/76 * 45

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh Φ76 * 63 - 91 * 77,5 Φ76 * 57 - 91 * 77,5 Φ76 * 51 - 91 * 64 Φ76 * 45 -91 * 64 Φ89 * 76 - 106 * 91 - 89 * 63 - 106 * 77,5 -89 * 57 - 106 * 77,5

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh Φ89 * 51 - 106 * 64 Φ102 * 89 - 119 * 106 Φ102 * 76 - 119 * 91 -102 * 63 - 119 * 77,5 Φ102 * 57 - 119 * 77,5 -108 * 89 - 119 * 106

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh Φ108 * 76 - 119 * 91 -108 * 63 - 119 * 77,5 Φ108 * 57 - 119 * 77,5 -114 * 108 - 130 * 119 - 114 * 89 - 130 * 106

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện tuỳ chỉnh giảm ống thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh -133 * 114 - 145 * 130 -133 * 108 - 145 * 119 Φ159 * 133 - 183 * 145 Φ102 * 51 - 119 * 64

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng Φ89 * 76 * 2 Φ89 * 63 * 2 F89 * 57 * 2 F89 * 51 * 2 F102 * 89 * 2 Φ102 * 76 * 2 F102 * 63/102 * 57Φ102 * 51 Φ108 * 102 * 2 

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng Φ108 * 89 * 2 F108 * 76 * 2 F108 * 63/108 * 57 Φ108 * 51 F114 * 108/114 * 102 F114 * 89/114 * 76 F114 * 63/114 * 57 F133 * 114 * 2 Φ133 * 108 * 2

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng F133 * 129 * 2 Φ129 * 114 * 2 F129 * 108 * 2 F159 * 133 * 2 Φ219 * 159 * 3 F159 * 108/159 * 102

 Đầu giảm thép không gỉ 304 vi sinh

buidingMàu trắng Φ22 * 16 Φ22 * 19 Φ28 * 22 Φ28 * 19 Φ34 * 28 Φ34 * 25 Φ40 * 34 Φ48 * 32/48 * 34 Φ42 * 34 Φ54 * 42 Φ54 * 45

 Đầu giảm thép không gỉ 304 vi sinh

buidingMàu trắng Φ60 * 54 Φ70 * 60 Φ80 * 70 Φ85 * 70 Φ104 * 85 Φ104 * 70 Φ127 * 104 Φ140 * 127 Φ154 * 140 Φ168 * 154 Φ204 * 168 Φ254 * 204 Φ254 * 152

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp 316L

buidingPhụ kiện giảm ống thép 2 đầu kẹp 316L
Φ19 * 1,5 Φ25 * 1,5 Φ32 * 1,5 Φ38 * 1,5 Φ45 * 1,5 Φ51 * 1,5 Φ57 * 2 Φ63 * 2 Φ76 * 2 Φ89 * 2 Φ102 * 2 Φ108 * 2 Φ114 * 2 Φ133 * 2 159 * 2,5

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu hàn 316L

buidingPhụ kiện giảm ống thép 2 đầu hàn 316L Φ19 * 16 Φ25 * 19 Φ32 * 25/32 * 19 Φ38 * 32/38 * 25 Φ45 * 38/45 * 32 Φ51 * 45/51 * 38 F57 * 51/57 * 45 Φ63 * 57/63 * 51 F76 * 63/76 * 57

 Phụ kiện giảm ống thép 2 đầu hàn 316L

buidingPhụ kiện giảm ống thép 2 đầu hàn 316L F89 * 76/89 * 63 F102 * 89/102 * 76 Φ108 * 102/108 * 89 F133 * 114/133 * 108 F159 * 133/159 * 114 F114 * 108/114 * 102 Φ219 * 159

Phụ kiện giảm ống 2 đầu hàn 304 / 316L 

buidingPhụ kiện giảm ống 2 đầu hàn 304 / 316L 304 Φ38 * 25 304 Φ51 * 38 304 Φ102 * 63 
304 Φ76 * 51 304 Φ51 * 32 304 Φ38 * 32 304 Φ76 * 45 304 Φ63 * 51 304 Φ63 * 45 304 Φ89 * 76 304 Φ108 * 51 

 Phụ kiện giảm 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện giảm 2 đầu kẹp
304Φ25 * 19 - 50.5 * 25 304Φ19 * 12.7 - 50.5 * 25 304Φ19 * 16 -50.5 * 25 304Φ25 * 19 - 50.5 * 34 304Φ25 * 19 - 50.5 * 40 304Φ32 * 25 - 50.5 * 34

 Phụ kiện giảm 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện giảm 2 đầu kẹp
304Φ32 * 25 - 50.5 * 40 - 304Φ38 * 32 50,5 * 40 -38 * 25 mâm cặp 50.5 * 34 - 316LΦ25 * 19 50,5 * 25 - 304Φ38 * 19 50,5 * 50,5

 Phụ kiện giảm 2 đầu hàn

buidingPhụ kiện giảm 2 đầu hàn Φ25 * 19 Φ32 * 25 Φ32 * 19 Φ38 * 32 Φ38 * 25 Φ38 * 19 Φ45 * 38 Φ45 * 32 Φ45 * 25 Φ45 * 19 Φ51 * 45 Φ51 * 38

 Phụ kiện giảm 2 đầu hàn

buidingPhụ kiện giảm 2 đầu hàn
Φ51 * 32 10 Φ51 * 25 Φ57 * 51 Φ57 * 45 Φ57 * 38 Φ63 * 57 Φ63 * 51 Φ63 * 45 Φ63 * 38 Φ76 * 63 Φ76 * 57 Φ76 * 51

 Phụ kiện giảm 2 đầu hàn 304

buidingPhụ kiện giảm 2 đầu hàn 304
Φ32 * 25 * 2 Φ38 * 32 * 3 Φ45 * 38 * 3 Φ57 * 45 * 3 Φ60 * 57 * 3 Φ60 * 48 * 3 Φ76 * 60 * 3 Φ89 * 76 * 3 Φ108 * 89 * 4 Φ114 * 108 * 4 Φ133 * 114 * 4 Φ76 * 57 * 3