Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304
15-19 / 19-22 -225-27 Φ32-34 Φ38-40 Φ45-48 Φ48-51 Φ54-57 / 57-60 63-65 / Φ60-63 Φ70 / 76 Φ80-89

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép Φ102-108 Φ159 Φ114 Φ129 Φ133 Φ219 Φ168 Φ273 Φ22 Φ204 Φ12-14 Φ140 Φ154 Φ57-63

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304 chân bắt vít Φ12-14 L = 50 Φ15-20 L = 50 Φ25-27 L = 50 Φ32-34 L = 50 Φ38-40 L = 50 Φ45-48 L = 50 Φ48-51 L = 50 Φ54-57 L = 50

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304 chân bắt vít Φ70-76 L=50 Φ80-90 L=50 Φ102-108 L=50 Φ12-14 L=100 Φ15-20 L=100 Φ25-27 L=100 Φ32-34 L=100 

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304 chân bắt vít Φ38-40 L=100 Φ45-48 L=100 Φ48-51 L=100 Φ51-57 L=100 Φ60-63 L=100 Φ70-76 L=100 Φ80-90 L=100 Φ102-108 L=100

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304 chân bắt vít - tấm đỡ lót nhựa mềm Φ19 L = 50 Φ25 L = 50 Φ32 L = 50 Φ38 L = 50 Φ45 L = 50

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304 chân bắt vít - tấm đỡ lót nhựa mềm Φ51 L = 50 Φ57 L = 50 63 L = 50 Φ76 L = 50 Φ89 L = 50 Φ102 L = 50

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304 chân bắt vít - tấm đỡ lót nhựa mềm Φ15-19 -225-27 Φ32-34 Φ38-40 Φ45-48

    Phụ kiện kẹp ống cố định thép 304

buidingPhụ kiện kẹp ống cố định thép 304 chân bắt vít - tấm đỡ lót nhựa mềm Φ48-51 Φ54-57 Φ60-63 Φ70-76 Φ80-89 Φ102-108 Φ159 Φ114 Φ129 Φ133 Φ219 Φ273